Jun 29, 2011

Projekt / Project
Laevaprojekti lühikirjeldus ja info.

Projekti kaasrahastatakse Leader programmist. Projekt esitati hindamiseks kohalikule tegevusgrupile - Järva Arengu Partnerid 29. jaanuaril 2011.

Projekti alguseks oli planeeritud 15. aprill 2011, mil alustasime materjalide hanke ja laeva projekteerimisega. Aktiivsemalt alustati projekti tegevustega (sh.abikõlbulike kulude tegemisega) 2011. aasta juunis, peale toetusrahastuse kinnitusotsuse saamist PRIA-lt. Seoses sellega nihkub eeldatavalt ka projekti lõppkuupäev planeeritud sama aasta septembri kuust hilisemaks.

Projekti otsesed eesmärgid:

  • Koostada laeva ehitusprojekt
  • Projekti elluviimiseks rajada ajutine laevaehituskoda (projekti lõppedes see likvideeritakse)
  • Ehitada viikingilaev – rekonstruktsioon Rootsist leitud viikingilaevast “Fotevik”
  • Tutvustada viikingilaeva rekonstruktsiooni valmimist interneti vahendusel (blogi-päevaraamat).
  • Soetada haagis, millega saaks laeva transportida “talvekorterisse” ning vajadusel teistele veekogudele/sündmustele.
  • Luua eeldused piirkonna atraktiivsuse tõstmiseks ning mitmekesisemate vaba-aja veetmise võimaluste ja turismipakettide pakkumiseks Paunküla veehoidlal.
  • Luua eeldused vastavatemaatiliste õpitubade korraldamiseks.
  • Omandada teadmised pärandpaadi ehitamisest.

Projekti kogumaksumus on 33 028.- €, sealhulgas Leader toetus 29 724.- € ja omaosalus 3 304.- €

Projektijuht on Toomas Mägi. Projekti elluviimisel on aktiivsed osalised kõik Austrvegr Seltsi liikmed, samuti kaasatakse vabatahtlikuid teistest Eesti ja Läti taaskehastamis-klubidest.

Projekti peamise tegevuse – viikingilaeva ehitamist juhendab vastava hinnapäringu peale parima pakkumuse teinud MTÜ Eesti Viikingid.

____________________________

Our viking ship is being funded by LEADER and its local representative Järvamaa Arengupartnerid (JAP). Project overall cost is 33 028.- €, from that Leader support 29 724.- € and our own input 3 304.- €,

Project is being lead by Toomas Mägi. All members of the Austrvegr Society are active in the process, as well as volunteers from other Estonian and Latvian re-enactment clubs.

Projects main goal – building of the viking ship - is being coordinated by MTÜ Eesti Viikingid.

No comments:

Post a Comment